इंग्रजीसंपादन करा

उच्चारसंपादन करा

पोल

अर्थसंपादन करा

  • चुंबकीय
  • भौगोलिक