इंग्रजी संपादन

उच्चार संपादन

पोल

अर्थ संपादन

  • चुंबकीय
  • भौगोलिक