मुंबईसिडॅकजुने FUEL यादीत सुचवलेले: क्षेत्रीय जाळी