इंग्रजीसंपादन करा

 • Absolute=
 • Antonyms:


मराठीसंपादन करा

 • उच्चारःऍब्सोल्युट्
 • अर्थ:अबाधीत,पूर्ण अनियंत्रीत
 • वाक्यात उपयोग:
 1. Absolute Value = अबाधीत मूल्य
 2. Absolute Record = अबाधीत नोंद/अभिलेख
 • विरुद्धार्थी शब्दः


तमिळसंपादन करा

 • अर्थ:தனி (तनि)
 • वाक्यात उपयोग :
 1. Absolute Record = தனிப் பதிவு (तनिप पदिवु)
 2. Absolute Value = தனி மதிப்பு (तनि मदिप्पु)
 • विरुद्धार्थी शब्दः