मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :पाणी
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :पाणी आणि जल
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी - water
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण