मराठी/हिंदीसंपादन करा

  • व्याकरण: नाम
  • लिंग: स्त्रीलिंगी
  • वचन: एकवचन (अनेकवचन: नद्या)

अर्थसंपादन करा

भाषांतरसंपादन करा

  • इंग्रजी (English): river