आदर्श क्रम(पाहा नमुना लेख):

 • शब्द
  • मूळ शब्द

भाषा संपादन

 • शब्दाचा भाषेतील उपयोगाचे संख्याशास्त्रीय परिमाणाने क्रम उपलब्ध असल्यास
 • शब्दाचे क्लिष्टता मापन उपलब्ध असल्यास

उच्चार संपादन

 • इंग्रजी (English):
 • उर्दू :
 • कन्नड :
 • गुजराथी :
 • तामीळ :
 • तेलुगू :
 • पंजाबी :
 • संस्कृत (संस्कृत):
 • हिंदी (हिंदी) :
 • शब्दाचे आय पी ए उच्चारणं,मेडीया फाइल/ऱ्हस्व उच्चारणं/दीर्घ उच्चारणं/उच्चारणातील आघात

शब्दजाती(उपजाती)[प्रकार/उपप्रकार] संपादन

 • चित्र/छायाचित्र/रेखाचित्र
 • शब्दाचे विविध अर्थ
 • लिंग:(स्त्रीलिंगी/पुल्लिंगी, नपुंसकलिंगी)
  • स्त्रीलिंगीरूप:/पुल्लिंगीरूप:, नपुंसकलिंगीरूप:
 • वचन:
  • (एकवचनी रूप:/अनेकवचनी रूप:)

*अर्थ:

  • (पारिभाषिक संज्ञा असल्यास व्याख्या):

विभक्ती संपादन

भाषांतरे संपादन

भाषांतर करताना घ्यायची काळजी संपादन

शब्द केव्हा वापरावा संपादन

शब्द केव्हा वापरू नये संपादन

शब्दाचे वाक्यउपयोग संपादन

अधिक माहिती संपादन

संकीर्ण संपादन
उत्पत्ती संपादन
वाक्प्रचार संपादन
म्हणी संपादन
संधी व समास संपादन
साहित्यातील आढळ संपादन
 • साहित्यातील वृत्त/अलंकार/साहित्यिक प्रतिमा उपयोग
तत्सम उच्चारणांचे इतर शब्द संपादन
 • इंग्रजी (English)
 • मराठी
 • हिंदी (हिंदी)
शब्द विग्रह संपादन
 • शब्दातील प्रत्यय
 • शब्दातील उपसर्ग
 • शब्दाची शक्य असलेली सर्व सामान्यरूपे
 • शब्दाची पदरूपे
 • शब्दाचे/पदाचे वाक्यातील स्थाना नुसार व प्रकारानुसार बदलणारे अर्थ
शब्दाचा इतिहास संपादन
 • शब्दाचा इतिहास आणि (प्रोटो इंडो-इराणी अथवा प्रोटो-इंडो-आर्यन शब्द उपलब्ध असल्यास)
 • शब्द मोडीत कसा लिहिला असेल
 • शब्द रोमन आणि इतर लिपीत कसा लिहावा
तत्सम उच्चारणांचे इतर शब्द संपादन
समानार्थी बोली शब्द संपादन
विरुद्धार्थी मराठी शब्द संपादन
समान उच्चारणांचे इतर मराठी शब्द संपादन
इतर भाषांतील समानार्थी शब्द संपादन
हेसुद्धा पाहा संपादन
संदर्भ संपादन
बाह्य दुवे संपादन

वर्गीकरणे संपादन

 • शब्दाच्या प्रकार/उपप्रकारानुसार/पद/लिंगविचार/वचनविचार/विभक्ती विचार/वाक्प्रचार/म्हणी/अल्पाक्षरी/संधी/समास/पद/वाक्यातील कार्य/काळ
 • शिष्ट/अशिष्ट/सभ्य/असभ्य/प्रमाण/बोली/ऐतिहासिक/फक्त लिखित/शब्द रस शक्ती/ शब्दाचा मराठी भाषेतील वापर/शृंगारिक अर्थाचे/विषयवार पारिभाषिक संज्ञा/शालेय/अशालेय/चुकीचे लेखन दाखवलेले (असे लिहू नका);वर्णमाला,चिन्हे ,विरामचिन्हे,जोडाक्षरे
 • वर्णानुक्रम/अंत्यस्वर/उपांत्यस्वर/अंत्यव्यंजन/ऱ्हस्व-दीर्घ,इकार-उकार/शब्दकोड्यातील रकान्यानुसार अक्षरसंख्या
 • शब्दाचे भाषेतील वापराचे प्रमाणानुसार अनुक्रम/ भाषा उद्भव
 • प्रबंधकीय श्रेणी: अपूर्ण/विवाद्य/अनिश्चित/विकिकरण/शुद्धलेखन सुधारणा/विशेष/चित्रे हवे/ मेडीया हवे/विशिष्ट संदर्भ असलेले-संदर्भ हवे असलेले.


आंतरविकी दुवे